DEKORIALE

ZASADY I WARUNKI

Niniejsza umowa obowiązuje między Tobą, Użytkownikiem tej Witryny a Dekoriale, właścicielem(ami) tej Witryny. Uznaje się, że Twoja zgoda na przestrzeganie i związanie się postanowieniami klauzul 1, 2, 4 – 11 i 15 – 25 niniejszych Warunków została zawarta w momencie pierwszego korzystania z Witryny. Klauzule 3 i 12 – 14 mają zastosowanie wyłącznie do sprzedaży Usług. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków, powinieneś natychmiast zaprzestać korzystania z Witryny.


Żadna część tej Witryny nie stanowi oferty umownej, którą można zaakceptować. Twoje zamówienie stanowi ofertę umowną i przyjmuje się, że nasza akceptacja tej oferty nastąpiła po wysłaniu przez nas do Ciebie wiadomości e-mail z potwierdzeniem wskazującej, że Twoje zamówienie zostało przyjęte.


1. Definicje i interpretacje

W niniejszej Umowie następujące terminy mają następujące znaczenie:

„Konto”: oznacza zbiorczo dane osobowe, Informacje o płatnościach i dane uwierzytelniające używane przez Użytkowników w celu uzyskania dostępu do Płatnych Treści i/lub dowolnego Systemu komunikacji w Witrynie;

„Treść”: oznacza dowolny tekst, grafikę, obrazy, dźwięk, wideo, oprogramowanie, kompilacje danych i wszelkie inne formy informacji, które można przechowywać na komputerze, który pojawia się na tej Witrynie lub stanowi jej część;

„Obiekty”: oznaczają łącznie wszelkie obiekty, narzędzia, usługi lub informacje online, które Dekoriale udostępnia za pośrednictwem Witryny teraz lub w przyszłości;

„Usługi”: oznaczają usługi dostępne dla Ciebie za pośrednictwem tej Witryny, w szczególności korzystanie z zastrzeżonej platformy e-learningowej Dekoriale;

„Informacje dotyczące płatności”: oznaczają wszelkie dane wymagane do zakupu Usług z tej Witryny. Obejmuje to między innymi numery kart kredytowych/debetowych, numery kont bankowych i kody sortowania;

„Lokalizacja”: oznacza nasze miejsce (miejsca) prowadzenia działalności znajdujące się pod adresem Warszawa;

„System”: oznacza dowolną infrastrukturę komunikacji online, którą Dekoriale udostępnia za pośrednictwem Witryny teraz lub w przyszłości. Obejmuje to między innymi pocztę elektroniczną, fora dyskusyjne, czaty na żywo i łącza do wiadomości e-mail;

„Użytkownik” / „Użytkownicy”: oznacza każdą osobę trzecią, która uzyskuje dostęp do Witryny i nie jest zatrudniona przez Dekoriale i nie działa w trakcie ich zatrudnienia;

„Witryna”: oznacza witrynę, z której aktualnie korzystasz (www.dekoriale.pl) oraz wszelkie subdomeny tej witryny (np. subdomena.twojaszkola.com), chyba że wyraźnie wykluczone przez ich własne warunki; i

„My/nas/nasz”: oznacza Dekoriale, firmę zarejestrowaną w Polsce o numerze rejestracyjnym firmy NIP 5342642939, z siedzibą pod adresem Ul. Władysława Reymonta 21

05-820 Piastów.


2. Ograniczenia wiekowe


Osoby poniżej 18 roku życia powinny korzystać z serwisu wyłącznie pod nadzorem Osoby Dorosłej. Informacje dotyczące płatności muszą być dostarczone przez lub za zgodą osoby dorosłej.


3. Klienci biznesowi


Niniejsze Warunki mają również zastosowanie do klientów zamawiających Usługi w ramach prowadzonej działalności.


4. Własność intelektualna


 • 4.1 Z zastrzeżeniem wyjątków w punkcie 5 niniejszych Warunków, wszystkie Treści zawarte w Witrynie, o ile nie zostały przesłane przez Użytkowników, w tym między innymi tekst, grafika, logo, ikony, obrazy, klipy dźwiękowe, klipy wideo, dane kompilacje, układ strony, podstawowy kod i oprogramowanie są własnością Dekoriale, naszych podmiotów stowarzyszonych lub innych odpowiednich stron trzecich. Kontynuując korzystanie z Witryny, potwierdzasz, że takie materiały są chronione przez obowiązujące w Polsce i międzynarodowe prawa własności intelektualnej i inne prawa.
 • 4.2 Z zastrzeżeniem punktu 6, nie możesz powielać, kopiować, rozpowszechniać, przechowywać ani w jakikolwiek inny sposób ponownie wykorzystywać materiałów z witryny, chyba że w witrynie wskazano inaczej lub jeśli nie uzyskasz na to naszej wyraźnej pisemnej zgody.

5. Własność intelektualna osób trzecich


 • 5.1 O ile wyraźnie nie wskazano inaczej, wszystkie prawa własności intelektualnej, w tym między innymi prawa autorskie i znaki towarowe, na zdjęciach i opisach produktów należą do producentów lub dystrybutorów takich produktów, którzy mogą mieć zastosowanie.
 • 5.2 Z zastrzeżeniem klauzuli 6, nie możesz powielać, kopiować, rozpowszechniać, przechowywać ani w jakikolwiek inny sposób ponownie wykorzystywać takich materiałów, chyba że w Witrynie wskazano inaczej lub bez wyraźnej pisemnej zgody odpowiedniego producenta lub dostawcy.

6. Uczciwe wykorzystanie własności intelektualnej


Materiały z witryny mogą być ponownie wykorzystywane bez pisemnej zgody, w przypadku gdy zastosowanie ma którykolwiek z wyjątków wyszczególnionych w Rozdziale III ustawy Copyright Designs and Patents Act 1988.

Linki do innych stron internetowych


8. Linki do strony


Osoby, które chcą umieścić link do tej Witryny w innych witrynach, mogą to zrobić tylko na stronie głównej witryny www.dekoriale.pl bez naszej uprzedniej zgody. Głębokie linki (tj. linki do określonych stron w witrynie) wymagają naszej wyraźnej pisemnej zgody. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.


9. Korzystanie z urządzeń komunikacyjnych


 • 9.1 Korzystając z dowolnego Systemu w Witrynie, należy to robić zgodnie z poniższymi zasadami. Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować zawieszeniem lub zamknięciem Twojego Konta:
 • 9.1.1 Nie możesz używać nieprzyzwoitego lub wulgarnego języka;
 • 9.1.2 Nie możesz przesyłać Treści, które są niezgodne z prawem lub w inny sposób budzące zastrzeżenia. Obejmuje to między innymi Treści obraźliwe, zawierające groźby, nękające, zniesławiające, wiekowe, seksistowskie lub rasistowskie;
 • 9.1.3 Nie możesz przesyłać Treści, które mają na celu promowanie lub nawoływanie do przemocy;
 • 9.1.4 Zaleca się, aby zgłoszenia były dokonywane w języku angielskim, ponieważ możemy nie być w stanie odpowiedzieć na zapytania przesłane w innych językach;
 • 9.1.5 Środki, za pomocą których się identyfikujesz, nie mogą naruszać niniejszych Warunków ani żadnych obowiązujących przepisów;
 • 9.1.6 Nie możesz podszywać się pod inne osoby, w szczególności pracowników i przedstawicieli Dekoriale lub Naszych podmiotów stowarzyszonych; i
 • 9.1.7 Nie możesz używać Naszego Systemu do nieautoryzowanej masowej komunikacji, takiej jak „spam” lub „wiadomość-śmieci”.
 • 9.2 Przyjmujesz do wiadomości, że Dekoriale zastrzega sobie prawo do monitorowania wszelkiej komunikacji przesyłanej do Nas lub korzystającej z naszego Systemu.
 • 9.3 Przyjmujesz do wiadomości, że Dekoriale może zachować kopie wszelkich wiadomości przesyłanych do Nas lub za pomocą naszego Systemu.
 • 9.4 Przyjmujesz do wiadomości, że wszelkie informacje, które wysyłasz do nas za pośrednictwem naszego systemu, mogą być przez nas modyfikowane w jakikolwiek sposób i niniejszym zrzekasz się swojego moralnego prawa do bycia zidentyfikowanym jako autor takich informacji. Wszelkie ograniczenia, jakie możesz nałożyć na nasze wykorzystanie takich informacji, muszą zostać nam przekazane z wyprzedzeniem, a my zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia takich warunków i powiązanych informacji.

10. Konta


 • 10.1 W celu świadczenia Usług na tej Witrynie i korzystania z niektórych innych części Systemu, wymagane jest utworzenie Konta, które będzie zawierać pewne dane osobowe i Informacje o płatnościach, które mogą się różnić w zależności od korzystania z Witryny, ponieważ możemy nie wymagać informacje o płatnościach, dopóki nie zechcesz dokonać zakupu. Kontynuując korzystanie z tej Witryny, oświadczasz i gwarantujesz, że:
 • 10.1.1 wszystkie przesyłane informacje są dokładne i zgodne z prawdą;
 • 10.1.2 masz pozwolenie na przesyłanie Informacji o płatnościach, jeśli zgoda może być wymagana; i
 • 10.1.3 zadbasz, aby te informacje były dokładne i aktualne. Utworzenie przez Ciebie Konta jest dalszym potwierdzeniem Twojej reprezentacji i gwarancji.
 • 10.2 Zaleca się, aby nie udostępniać danych swojego Konta, w szczególności nazwy użytkownika i hasła. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku udostępnienia przez Ciebie danych Twojego Konta. W przypadku korzystania ze współdzielonego komputera zaleca się, aby nie zapisywać danych Konta w przeglądarce internetowej.
 • 10.3 Jeśli masz powody, by sądzić, że dane Twojego Konta zostały uzyskane przez inną osobę bez zgody, powinieneś niezwłocznie skontaktować się z Nami w celu zawieszenia Konta i anulowania wszelkich nieautoryzowanych zamówień lub płatności, które mogą być w toku. Należy pamiętać, że zamówienia lub płatności można anulować tylko do momentu rozpoczęcia świadczenia Usług. W przypadku, gdy nieautoryzowane świadczenie rozpocznie się przed powiadomieniem Nas o nieautoryzowanym charakterze zamówienia lub płatności, zostaniesz obciążony opłatą za okres od rozpoczęcia świadczenia usług do dnia, w którym nas powiadomiłeś, i możesz zostać obciążony opłatą za cykl rozliczeniowy jednego miesiąca.
 • 10.4 Wybierając swoją nazwę użytkownika, musisz przestrzegać warunków określonych powyżej w Klauzuli 9. Niespełnienie tego warunku może skutkować zawieszeniem i/lub usunięciem Twojego Konta.

11. Likwidacja i anulowanie kont


 • 11.1 Albo Dekoriale albo Ty możesz zamknąć swoje Konto. Jeśli zamkniemy Twoje Konto, zostaniesz o tym powiadomiony e-mailem i otrzymasz wyjaśnienie dotyczące rozwiązania. Niezależnie od powyższego zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia bez podania przyczyn.
 • 11.2 Jeśli zamkniemy Twoje Konto, wszelkie bieżące lub oczekujące zamówienia lub płatności na Twoim Koncie zostaną anulowane, a świadczenie Usług nie zostanie rozpoczęte.

12. Usługi, ceny i dostępność


 • 12.1 Chociaż dołożono wszelkich starań, aby wszystkie ogólne opisy Usług dostępnych w Dekoriale odpowiadały faktycznym Usługom, które będą Ci świadczone, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek różnice w stosunku do tych opisów, ponieważ dokładny charakter Usług może się różnić w zależności od indywidualnych wymagań i okoliczności. Nie wyklucza to naszej odpowiedzialności za błędy spowodowane zaniedbaniem z naszej strony i odnosi się tylko do odmian prawidłowych Usług, a nie do różnych Usług. Proszę odnieść się do podpunktu 13.8 dla nieprawidłowych Usług.
 • 12.2 W stosownych przypadkach może być wymagane wybranie wymaganego Planu Usług.
 • 12.3 Nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że takie Usługi będą dostępne przez cały czas i nie możemy koniecznie potwierdzić ich dostępności do momentu potwierdzenia Zamówienia. Wskazania dostępności nie są zamieszczone w Serwisie.
 • 12.4 Wszystkie informacje o cenach w Witrynie są poprawne w momencie przejścia do trybu online. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz zmiany lub usunięcia wszelkich ofert specjalnych od czasu do czasu i w razie potrzeby.
 • 12.5 W przypadku zmiany cen w okresie między złożeniem zamówienia na Usługi a przetworzeniem tego zamówienia przez nas i przyjęciem płatności, zostanie zastosowana cena obowiązująca w momencie złożenia zamówienia.

13. Zamówienia i świadczenie usług


 • 13.1 Żadna część tej Witryny nie stanowi oferty umownej, którą można zaakceptować. Twoje zamówienie stanowi ofertę umowną, którą możemy, według naszego wyłącznego uznania, zaakceptować. Nasza akceptacja jest wskazywana przez wysłanie do Ciebie wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Dopiero gdy wyślemy Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia, między Dekoriale a Tobą zawarta zostanie wiążąca umowa.
 • 13.2 Potwierdzenia zamówienia zgodnie z podpunktem 13.1 zostaną wysłane do Ciebie przed rozpoczęciem świadczenia Usług i będą zawierać następujące informacje:
 • 13.2.1 Potwierdzenie zamówionych Usług, w tym pełne informacje o głównych cechach tych Usług;
 • 13.2.2 W pełni wyszczególnione ceny za zamówione Usługi, w tym, w stosownych przypadkach, podatki, dostawy i inne dodatkowe opłaty;
 • 13.2.3 Odpowiednie godziny i daty świadczenia Usług;
 • 13.2.4 Poświadczenia użytkownika i odpowiednie informacje umożliwiające dostęp do tych usług.
 • 13.3 Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie przyjmiemy Twojego zamówienia, w normalnych okolicznościach żadna płatność nie zostanie pobrana. W każdym przypadku wszelkie kwoty zapłacone przez Ciebie w związku z tym zamówieniem zostaną zwrócone w ciągu 14 dni kalendarzowych.
 • 13.4 Płatność za Usługi zostanie pobrana za pomocą wybranej przez Ciebie metody płatności, natychmiast za każdą opłatę konfiguracyjną, która odpowiada zakupionemu planowi usług i tego samego dnia każdego kolejnego miesiąca („cykl rozliczeniowy”) za opłaty naliczone w poprzednim miesiącu ( „cykl rozliczeniowy”) I/LUB jak wskazano w otrzymanym potwierdzeniu zamówienia.
 • 13.5 Dążymy do realizacji zamówienia w ciągu 2-3 dni roboczych lub, jeśli nie, w rozsądnym terminie po zamówieniu, chyba że zaistnieją wyjątkowe okoliczności. Jeśli nie będziemy mogli zrealizować Twojego Zamówienia w rozsądnym terminie, poinformujemy Cię o tym w momencie składania Zamówienia poprzez adnotację na odpowiedniej stronie internetowej lub kontaktując się z Tobą bezpośrednio po złożeniu Zamówienia. Czas nie jest istotą Umowy, co oznacza, że ​​będziemy dążyć do realizacji Twojego Zamówienia w uzgodnionych terminach, ale nie jest to istotny warunek Umowy i nie będziemy ponosić wobec Ciebie odpowiedzialności, jeśli tego nie zrobimy. Jeśli Usługi mają rozpocząć się w ciągu 14 dni kalendarzowych od przyjęcia przez nas Twojego zamówienia, na Twoją wyraźną prośbę, będziesz musiał wyraźnie potwierdzić, że wpłynie to na Twoje ustawowe prawa do odstąpienia od umowy, wyszczególnione poniżej w Klauzuli 14.
 • 13.6 Dekoriale dołoży wszelkich naszych uzasadnionych starań, aby świadczyć Usługi z rozsądnymi umiejętnościami i starannością, współmierną do najlepszych praktyk handlowych.
 • 13.7 W przypadku świadczenia Usług niezgodnych z zamówieniem, a tym samym nieprawidłowych, należy niezwłocznie skontaktować się z nami w celu poinformowania nas o błędzie. Zapewnimy, że wszelkie niezbędne poprawki zostaną wprowadzone w ciągu pięciu (5) dni roboczych.
 • W przypadku świadczenia niektórych Usług mogą obowiązywać dodatkowe warunki. Podczas składania Zamówienia zostaniesz poproszony o przeczytanie i potwierdzenie akceptacji takich warunków.
 • 13.8 Dekoriale zapewnia wsparcie techniczne za pośrednictwem naszego forum pomocy technicznej online i/lub telefonu. Dekoriale dokłada wszelkich starań, aby odpowiedzieć na czas, ale nie gwarantujemy określonego czasu odpowiedzi.

14. Anulowanie Zamówień i Usług


Chcemy, abyś był w pełni zadowolony z produktów lub usług zamówionych w Dekoriale. Jeśli chcesz porozmawiać z nami w sprawie swojego zamówienia, skontaktuj się z obsługą klienta. Możesz anulować Zamówienie, które zaakceptowaliśmy lub anulować Umowę. Jeżeli jakiekolwiek Warunki Szczegółowe dołączone do Usługi zawierają warunki anulowania Usługi, zastosowanie będą miały zasady anulowania określone w Warunkach Szczegółowych.

14.1 Jeśli jesteś konsumentem mającym siedzibę na terenie Unii Europejskiej, masz ustawowe prawo do „okresu odstąpienia od umowy”. Okres ten rozpoczyna się po potwierdzeniu zamówienia i zawarciu umowy między Dekoriale, a Tobą i kończy się z końcem 14 dni kalendarzowych po tej dacie. Jeśli w tym okresie zmienisz zdanie na temat Usług i zechcesz anulować zamówienie, poinformuj nas o tym niezwłocznie. Twoje prawo do anulowania w okresie odstąpienia od umowy podlega postanowieniom podpunktu 14.2.

 • 14.2 Jak określono w podpunkcie 13.6, jeśli Usługi mają rozpocząć się w okresie odstąpienia od umowy, wymagane jest złożenie wyraźnego wniosku w tej sprawie. Prosząc, aby Usługi rozpoczęły się w ciągu 14 dni kalendarzowych na okres odstąpienia od umowy, potwierdzasz i zgadzasz się, że:
 • 14.2.1 Jeśli Usługi zostaną w pełni wykonane w ciągu 14-dniowego kalendarzowego okresu odstąpienia od umowy, utracisz prawo do anulowania po zakończeniu Usług.
 • 14.2.2 Jeśli anulujesz Usługi po rozpoczęciu świadczenia, ale nie jest jeszcze zakończone, nadal będziesz musiał zapłacić za świadczone Usługi do momentu, w którym poinformujesz Nas, że chcesz anulować. Należna kwota zostanie obliczona proporcjonalnie do pełnej ceny Usług i faktycznie świadczonych Usług. Wszelkie kwoty, które zostały już zapłacone za Usługi, zostaną zwrócone z zastrzeżeniem potrąceń obliczonych zgodnie z powyższym. Zwroty, w stosownych przypadkach, zostaną wydane w ciągu 5 dni roboczych, a w każdym razie nie później niż 14 dni kalendarzowych po poinformowaniu nas o chęci anulowania.
 • 14.3 Rezygnacja z Usług po upływie 14-dniowego kalendarzowego okresu odstąpienia od umowy podlega szczególnym warunkom regulującym te Usługi i może podlegać minimalnemu okresowi obowiązywania umowy.

15. Prywatność


Korzystanie z Witryny podlega również naszej Polityce prywatności (www.dekoriale/prywatnosc), która jest włączona do niniejszych Warunków przez niniejsze odniesienie. Aby zapoznać się z Polityką prywatności, kliknij powyższy link.


16. Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe (ochrona danych)


 • 16.1 Wszystkie dane osobowe, które możemy gromadzić (w tym między innymi imię i nazwisko oraz adres) będą gromadzone, wykorzystywane i przechowywane zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych z 1998 r. i Twoimi prawami wynikającymi z tej Ustawy.
 • 16.2 Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do:
 • 16.2.1 Świadczenia naszych Usług dla Ciebie;
 • 16.2.2 Przetworzyć płatność za Usługi; i
 • 16.2.3 Informować o nowych produktach i usługach dostępnych u nas. Możesz w dowolnym momencie zażądać, abyśmy przestali wysyłać Ci te informacje.
 • 16.3 W pewnych okolicznościach (jeśli na przykład chcesz kupić Usługi na kredyt) i za Twoją zgodą możemy przekazać Twoje dane osobowe agencjom informacji kredytowej. Agencje te są również związane ustawą o ochronie danych z 1998 r. i powinny odpowiednio wykorzystywać i przechowywać Twoje dane osobowe.
 • 16.4 Nie przekażemy Twoich danych osobowych żadnym innym stronom trzecim bez uprzedniego uzyskania Twojej wyraźnej zgody.

17. Zastrzeżenia


 • 17.1 Nie udzielamy żadnych gwarancji ani oświadczeń, że Witryna spełni Twoje wymagania, że będzie odpowiedniej jakości, że będzie odpowiednia do określonego celu, że nie naruszy praw osób trzecich, że będzie zgodna z wszystkich systemów, że będzie to bezpieczne i że wszystkie dostarczone informacje będą dokładne. Nie gwarantujemy żadnych konkretnych rezultatów korzystania z naszej Usługi lub Usług.
 • 17.2 Żadna część tej Witryny nie ma stanowić porady, a Treść tej Witryny nie powinna być powoływana przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji lub podejmowaniu jakichkolwiek działań.
 • 17.3 Żadna część tej Witryny nie stanowi oferty umownej, którą można zaakceptować.
 • 17.4 Chociaż dokładamy uzasadnionych starań, aby zapewnić, że Witryna jest bezpieczna i wolna od błędów, wirusów i innego złośliwego oprogramowania, zdecydowanie zaleca się wzięcie odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo w Internecie, dane osobowe i komputery.

18. Zmiany w Usługach i niniejszych Warunkach


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Witryny, jej Treści lub niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany Regulaminu będą dla Ciebie wiążące od pierwszego skorzystania z Witryny po wprowadzeniu zmian. Jeśli zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do wprowadzenia jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach, zmiany te będą miały zastosowanie automatycznie do wszelkich aktualnie oczekujących zamówień, oprócz zamówień złożonych przez Ciebie w przyszłości.


19. Dostępność Serwisu


 • 19.1 Witryna jest dostarczana „tak jak jest” i „w miarę dostępności”. Dekoriale wykorzystuje najlepsze praktyki branżowe, aby zapewnić długi czas pracy bez przestojów, w tym odporną na awarie architekturę hostowaną na serwerach w chmurze. Nie udzielamy żadnej gwarancji, że Witryna lub Usługi będą wolne od wad i / lub usterek i nie zapewniamy żadnego zwrotu za przestoje. Nie udzielamy żadnych gwarancji (wyraźnych ani dorozumianych) przydatności do określonego celu, dokładności informacji, kompatybilności i zadowalającej jakości.
 • 19.2 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia lub niedostępność Witryny wynikające z przyczyn zewnętrznych, w tym między innymi z awarii sprzętu dostawcy usług internetowych, awarii sprzętu hosta, awarii sieci komunikacyjnej, awarii zasilania, zdarzeń naturalnych, działań wojennych lub ograniczeń prawnych i cenzura.

20. Ograniczenie odpowiedzialności


 • 20.1 W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody, przewidywalne lub w inny sposób, w tym wszelkie pośrednie, wtórne, szczególne lub przykładowe szkody wynikające z korzystania z Witryny lub jakichkolwiek zawartych w niej informacji. Powinieneś mieć świadomość, że korzystasz z Witryny i jej Treści na własne ryzyko.
 • 20.2 Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Dekoriale za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania lub oszustwa ze strony Dekoriale.
 • 20.3 Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Dekoriale za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody wynikające z nieprawidłowego świadczenia Usług lub z polegania na nieprawidłowych informacjach zawartych w Witrynie.
 • 20.4 W przypadku, gdy którykolwiek z niniejszych warunków zostanie uznany za niezgodny z prawem, nieważny lub w inny sposób niewykonalny, postanowienie to zostanie uznane za oddzielone od niniejszych Warunków i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych Warunków. Ten termin ma zastosowanie tylko w jurysdykcjach, w których określony termin jest nielegalny.

21. Zrzeczenie się


W przypadku, gdy którakolwiek ze stron niniejszych Warunków nie skorzysta z jakiegokolwiek prawa lub środka naprawczego zawartego w niniejszym dokumencie, nie będzie to interpretowane jako zrzeczenie się tego prawa lub środka naprawczego.


22. Poprzednie zasady i warunki


W przypadku jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy niniejszymi Warunkami a wszelkimi wcześniejszymi wersjami, postanowienia niniejszych Warunków mają pierwszeństwo, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.


23. Prawa Osób Trzecich


Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie przyznaje żadnych praw żadnej osobie trzeciej. Umowa utworzona na podstawie niniejszych Warunków umowy jest zawarta między Tobą a Dekoriale.


24. Komunikacja


 • 24.1 Wszelkie powiadomienia / komunikaty będą nam przekazywane pocztą na adres Naszej siedziby (patrz adres powyżej) lub pocztą elektroniczną na nasz adres. Takie powiadomienie zostanie uznane za otrzymane 3 dni po wysłaniu, jeśli zostanie wysłane pocztą pierwszej klasy, w dniu wysłania, jeśli wiadomość e-mail zostanie odebrana w całości w dniu roboczym i w następnym dniu roboczym, jeśli wiadomość e-mail zostanie wysłana w weekend lub święto państwowe.
 • 24.2 Możemy od czasu do czasu, jeśli zdecydujesz się je otrzymywać, wysyłać Ci informacje o naszych produktach i/lub usługach. Jeśli nie chcesz otrzymywać takich informacji, kliknij link „Anuluj subskrypcję” w dowolnym e-mailu, który otrzymasz od nas.

25. Prawo i jurysdykcja


Niniejsze Warunki i relacje między Tobą a Dekoriale podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii oraz Dekoriale, a Ty zgadzasz się poddać wyłącznej jurysdykcji Polski.

Made on
Tilda