DEKORIALE

Regulamin Akcji promocyjnej "Najlepsza zniżka roku"

§ 1. Akcja i Organizatorzy

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulaminem”) określa zasady akcji promocyjnej „Najlepsza zniżka roku” (dalej jako „Akcja promocyjna” lub „Akcja”).
 2. Akcja trwa od 06.11.2023 r. od godziny 09:01 i do 10.11.2023 r. do godziny 23:59 (dalej jako „Okres trwania Akcji”).
 3. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest DEKORIALE WINNICKI J. I KOZAK M. z siedzibą przy ul. Władysława Reymonta 2, 05-820 Piastów, Polska, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000919199, NIP: 5342642939, REGON: 389840508, kapitał zakładowy: 10 000 zł. (dalej jako „Organizator”).
 4. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w witrynie internetowej prowadzona przez Organizatora pod adresem www.dekoriale.pl (dalej jako „Witryna”).
 5. Akcja nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną ani żadną inną grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 6. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
 7. Akcja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi dostępnymi w Witrynie, z zastrzeżeniem.

§ 2. Warunki uczestnictwa i zasady Akcji


W promocji mogą uczestniczyć osoby, które dokonają zakupu produktów/usług Organizatora w określonym terminie promocyjnym.
Akcja dotyczy zakupów dokonanych w dniach od 06.11.2023 r. od godziny 09:01 i do 10.11.2023 r. do godziny 23:59.

Aby skorzystać z promocji akcji promocyjnej „Najlepsza zniżka roku”, Uczestnik musi spełnić warunki określone w niniejszym regulaminie.

§3 Zasady promocji

 1. Uczestnicy akcji promocyjnej (dalej jako „Uczestnik”) mogą uczestniczyć wyłącznie nowi klienci, którzy nie dokonali zakupu produktów/usług Organizatora przed dniem rozpoczęcia promocji.
 2. Za nowego klienta uważa się osobę fizyczną lub prawną, która przed dniem rozpoczęcia promocji nie posiadała żadnych zobowiązań wobec Organizatora wynikających z wcześniejszych umów.
 3. Promocja polega na udzieleniu Uczestnikowi rabatu w wysokości 20% na zakup pakietu Pełny dostęp - 3 miesięczny dostęp, 30% na zakup pakietu Pełny dostęp - 6 miesięczny dostęp, 35% na zakup pakietu Pełny dostęp - 12 miesięczny dostęp, dokonany w okresie trwania promocji.
 4. Rabat zostanie naliczony automatycznie w momencie dokonywania zakupu przez Uczestnika.
 5. Promocji nie można łączyć z innymi rabatami czy ofertami specjalnymi.

§4 Reklamacje

Reklamacje dotyczące przebiegu promocji można składać pisemnie na adres Organizatora w terminie 14 dni od dnia zakończenia promocji.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

§5 Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie promocji.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Made on
Tilda