DEKORIALE

Regulamin

Dekoriale to spersonalizowany serwis subskrypcyjny, w ramach którego nasi użytkownicy mają dostęp do treści szkoleniowch („Treści oferowane w serwisie Dekoriale”) przez internet i wyświetlanych na wybranych telewizorach, komputerach oraz innych urządzeniach połączonych z internetem.
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z naszego serwisu. Terminy „Serwis Dekoriale”, „nasz serwis” lub „serwis” użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają spersonalizowany serwis prowadzony przez Dekoriale, pozwalający na wyszukiwanie i dostęp do Treści oferowanych w serwisie Dekoriale oraz obejmujący wszystkie usługi i funkcje, rekomendacje i recenzje, nasze witryny internetowe, interfejsy użytkownika, a także wszystkie związane z nimi treści i oprogramowanie.

  1. Członkostwo
1.1. Członkostwo w serwisie Dekoriale jest automatycznie przedłużane aż do rezygnacji. W celu korzystania z serwisu Dekoriale użytkownik musi dysponować dostępem do internetu oraz Urządzeniem z obsługą platformy Dekoriale i przekazać nam informacje dotyczące co najmniej jednej Metody Płatności. „Metoda Płatności” oznacza aktualną, poprawną i akceptowaną metodę płatności, którą można później każdorazowo zmienić i która może obejmować płatność z wykorzystaniem konta użytkownika zarejestrowanego w innej firmie. Użytkownik, o ile nie zrezygnuje z członkostwa przed datą rozliczenia, upoważnia nas do pobrania opłaty członkowskiej za następny okres rozliczeniowy przy użyciu wybranej przez siebie Metody Płatności (zob. „Rezygnacja” poniżej).
1.2. Proponujemy dwa różne plany subskrypcyjne. W odniesieniu do niektórych planów subskrypcyjnych mogą obowiązywać odmienne warunki i ograniczenia; informacje w tym przedmiocie zostaną przekazane w chwili rejestracji lub w innych udostępnianych użytkownikowi wiadomościach. Więcej informacji na temat członkostwa w serwisie Dekoriale można znaleźć w witrynie dekoriale.pl/plany.

1.3. Oferty promocyjne. Możemy okresowo przedstawiać specjalne oferty, plany lub członkostwa promocyjne („Oferty”). Uprawnienia do danej Oferty są określane według wyłącznego uznania firmy Dekoriale i zastrzegamy sobie prawo do anulowania Oferty i zawieszenia konta użytkownika, jeżeli stwierdzimy, że użytkownik nie jest do niej uprawniony. Uprawnienia do pewnych Ofert wstępnych mogą nie przysługiwać członkom gospodarstw domowych posiadających aktualne lub niedawno anulowane członkostwo w serwisie Dekoriale. W celu określenia uprawnień do Oferty możemy wykorzystywać informacje takie jak identyfikator urządzenia, metoda płatności lub powiązany z kontem adres e-mail wykorzystywany przez aktualnych lub niedawnych użytkowników. Wymagania dotyczące uprawnień i inne ograniczenia oraz warunki zostaną przekazane w chwili rejestracji w danej Ofercie lub w innych udostępnianych użytkownikowi wiadomościach.

2.Rozliczenia i rezygnacja
2.1. Okres rozliczeniowy. Opłata członkowska za korzystanie z serwisu Dekoriale jest pobierana przy użyciu wybranej Metody Płatności w terminie płatności podanym na stronie „Konto”. Długość okresu rozliczeniowego zależy od rodzaju planu wybranego podczas rejestracji w serwisie. W niektórych przypadkach termin płatności może ulec zmianie, np. jeżeli nie udało się zrealizować płatności przy użyciu wybranej Metody Płatności, jeżeli użytkownik zmienił plan subskrypcyjny lub jeżeli płatne członkostwo rozpoczęło się w dniu wypadającym poza danym miesiącem. Informacje o terminie następnej płatności można znaleźć w witrynie dekoriale.pl, klikając łącze „Szczegóły rozliczenia” na stronie „Konto”.
2.2. Metody płatności. W celu korzystania z serwisu Dekoriale wymagane jest przekazanie nam informacji dotyczących co najmniej jednej Metody Płatności. W przypadku gdy nie możemy skorzystać z podstawowej Metody Płatności w celu pobrania należnej opłaty członkowskiej lub gdy płatność z wykorzystaniem takiej metody jest odrzucana, użytkownik upoważnia nas do pobrania opłaty członkowskiej przy użyciu dowolnej Metody Płatności powiązanej z jego kontem. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie niepobrane, należne kwoty. Jeżeli płatność nie może być zrealizowana ze względu na upływ terminu ważności, brak środków lub z innych przyczyn i jeżeli użytkownik nie zrezygnuje z członkostwa, będziemy mieć prawo do zawieszenia dostępu do serwisu do momentu pobrania opłaty członkowskiej przy użyciu poprawnej Metody Płatności. W przypadku niektórych Metod Płatności zewnętrzny usługodawca może pobierać od użytkownika pewne opłaty, np. opłaty z tytułu transakcji zagranicznych lub inne opłaty związane z obsługą wybranej Metody Płatności. W zależności od wykorzystywanej Metody Płatności na poziomie lokalnym mogą być naliczane obciążenia podatkowe w różnej wysokości. W celu uzyskania szczegółowych informacji użytkownik powinien skontaktować się ze swoim zewnętrznym usługodawcą realizującym daną Metodę Płatności.
2.3. Aktualizacja Metod Płatności. Metody Płatności można zaktualizować, przechodząc na stronę „Konto”. Możemy też aktualizować Metody Płatności użytkownika przy użyciu informacji przekazanych przez dostawców usług płatniczych. Po dokonaniu aktualizacji użytkownik upoważnia nas do dalszego pobierania opłat członkowskich w odpowiedniej wysokości przy użyciu wybranych Metod Płatności.
2.4. Rezygnacja. Użytkownik może zrezygnować z członkostwa w serwisie Dekoriale w dowolnym momencie, przy czym dostęp do serwisu Dekoriale będzie zapewniony do końca okresu rozliczeniowego. Płatności są bezzwrotne: nie zwracamy środków ani nie przyznajemy kredytów z tytułu niewykorzystania w całości członkostwa, ani niewykorzystanych treści oferowanych w serwisie. W celu zgłoszenia rezygnacji należy wejść na stronę „Konto” i wykonać instrukcje przewidziane w przypadku rezygnacji. Rezygnacja z członkostwa powoduje automatyczne zlikwidowanie konta na koniec danego okresu rozliczeniowego.
2.5 Zmiany cen i planów subskrypcyjnych. Możemy okresowo wprowadzać zmiany planów subskrypcyjnych oraz opłat za usługi, jednak wszelkie tego typu zmiany cen lub planów subskrypcyjnych będą obowiązywać nie wcześniej aniżeli 30 dni po wysłaniu do użytkownika zawiadomienia o tej zmianie.


3.Hasła i dostęp do konta.
3.1. Użytkownik, który założył konto w serwisie Dekoriale i od którego pobiera się opłatę członkowską przy użyciu wskazanej Metody Płatności („Właściciel Konta”) jest odpowiedzialny za każdy rodzaj aktywności generowanej za pośrednictwem tego konta w serwisie Dekoriale. Aby zapewnić sobie kontrolę nad kontem oraz zapobiec przejęciu konta (np. historii oglądania) przez nieuprawnione osoby. Użytkownik jest odpowiedzialny za aktualizację i poprawność przekazanych nam informacji dotyczących jego konta. Dekoriale zastrzega sobie prawo do likwidacji lub zawieszenia konta użytkownika, gdy wymagają tego względy ochrony użytkownika, firmy Dekoriale lub jej partnerów przed skutkami kradzieży tożsamości lub innych nieuczciwych działań.
Postanowienia różne

3.2 Właściwe prawo. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa holenderskiego i zgodnie z nimi będzie interpretowany. Niniejszy Regulamin nie ogranicza żadnych praw konsumentów do ochrony, które mogą użytkownikowi przysługiwać zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w kraju jego zamieszkania.


3.3. Obsługa klienta. W celu uzyskania dalszych informacji na temat naszego serwisu i jego funkcji lub pomocy w sprawach dotyczących konta użytkownika zachęcamy do korzystania z centrum pomocy dostępnym za pośrednictwem witryny dekoriale.pl.

3.4. Rozdzielność postanowień. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie będzie to mieć wpływu na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień.

3.5. Zmiany Regulaminu. Dekoriale mogą wprowadzać zmiany w niniejszym Regulaminie. W przypadku wprowadzenia takich zmian powiadomimy o nich użytkownika co najmniej 30 dni przed ich wejściem w życie.

3.6. Korespondencja elektroniczna. Informacje na temat konta użytkownika (np. upoważnienia do dokonywania płatności, faktury, zmiany hasła lub zmiany Metody Płatności, wiadomości potwierdzające, zawiadomienia) będziemy wysyłać wyłącznie w formie elektronicznej, np. pocztą elektroniczną na adres wskazany w trakcie rejestracji.Made on
Tilda