DEKORIALE

Polityka zwrotów

4.4 Zawarcie umowy sprzedaży. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą rejestracji w serwisie Dekoriale.

Po złożeniu Zamówienia Dekoriale niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.


Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.


Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

b. płatności za pośrednictwem platformy przelewy24, niezwłocznie w trakcie procesu płatności.


4.5 Prawo odstąpienia od umowy. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy (daty pierwszej rejestracji płatności).


4.6. Rezygnacja. Użytkownik może zrezygnować z członkostwa w serwisie Dekoriale w dowolnym momencie, przy czym dostęp do serwisu Dekoriale będzie zapewniony do końca okresu rozliczeniowego.


Płatności są bezzwrotne: nie zwracamy środków ani nie przyznajemy kredytów z tytułu niewykorzystania w całości członkostwa ani nieobejrzanych treści oferowanych w serwisie Dekoriale. W celu zgłoszenia rezygnacji należy wejść na stronę „Konto” i wykonać instrukcje przewidziane w przypadku rezygnacji.


Rezygnacja z członkostwa powoduje automatyczne zlikwidowanie konta na koniec danego okresu rozliczeniowego. Aby sprawdzić datę likwidacji konta, należy kliknąć łącze „Szczegóły rozliczenia” na stronie „Konto”.


4.7 Reklamacja i gwarancja. Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.


Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.


Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis przyczyn reklamacji, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z przyczyną reklamacji.


Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

Made on
Tilda